CON SẼ CA NGỢI
Cao Thanh Hoàng


TV. 88

1. Con sẽ ca ngợi tình thương Chúa tới muôn đời. Qua mọi thế hệ con loan truyền lòng trung thành Chúa. Vì Người đã phán tình thương Người bền vững ngàn thu. Trên cõi trời cao Người thiết lập lòng tín trung.

ĐK. Muôn muôn đời lạy Chúa con sẽ ca ngợi tình thương Chúa tới muôn đời.

2. Minh ước thâm tình Người giao kết với Dân Người. Đây lời ước thề Chúa phán truyền cùng Đa vít. Này Ta chở che và bảo tồn dòng dõi của ngươi. Ta thiết lập nên ngai báu người bền vững thiên thu.

3. Con sẽ tuyên thệ Người là Cha rất nhân từ. Chúa là Đá Tảng Đấng Cứu Độ là Thiên Chúa. Tình Người yêu thương ngàn muôn đời không chút nhạt phai. Minh ước thần thiêng Người duy trì vạn kiếp thiên thu