CON NÂNG HỒN LÊN
Cao Thanh Hoàng


TV. 24

ĐK. Con nâng hồn lên Con nâng hồn lên Nâng hồn lên nâng hồn lên tới Chúa.

1. Lối đường Ngài xin chỉ cho con Nẻo đường Ngài xin dạy bảo con đường chân lý xin dẫn con theo xin bảo ban dạy dỗ lạy Thiên Chúa Đấng cứu độ con.

2. Chúa công minh chan hòa từ nhân chỉ lối đường cho kẻ tội lỗi kẻ nghèo khó Chúa dẫn đi theo trên đường ngay nẻo chính dạy cho biết lối đường của Ngài.

3. Lối đường Ngài là tình yêu thương Nẻo đường Ngài là niềm thành tín dành cho ai giữ trọn giao ước Chúa thân tình cùng người kính Chúa tỏ cho biết ước giao của Ngài.