DÂN SION
Cao Thanh Hoàng


Is. 12

ĐK. Dân Si-on hãy mừng rỡ reo hò vì Chúa ngươi Đấng Thánh của Is-ra-el quả thật là vĩ đại.

1. Đây chính là Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Tôi tin tưởng và không hãi sợ chi. Vì Chúa là sức mạnh tôi là Đấng tôi ca ngợi chính Người cứu độ tôi, chính Người cứu độ tôi.

2. Các ngươi sẽ hân hoan sẽ mừng vui múc nước tận nguồn suối cứu độ. Hãy tạ ơn và khấn cầu Chúa Hãy công bố muôn kỳ công Ngài Hãy nhớ rằng Danh Chúa huyền siêu, hãy nhớ rằng Danh Chúa huyền siêu.

3. Hãy ca mừng Thiên Chúa hỡi ngàn dân vì Chúa đã thực thi muôn kỳ công. Hãy loan báo toàn cõi địa cầu. Dân Si-on hãy vui mừng vì Đức Thánh Is-ra-el rất vĩ đại ở giữa ngươi.