THÁNH VỊNH 104
Lm. Kim Long


1. Hãy cảm tạ Chúa, cầu khấn Thánh Danh. Loan báo kỳ công Ngài giữa muôn dân nước. Hát xướng lên theo nhịp đàn ngợi khen Chúa, và gẫm suy sự việc Chúa đã làm.

Đáp. Muôn đời Chúa vẫn nhớ Giao ước Ngài đã lập ra.

2. Hãy tự hào mãi vì có Thánh Danh. Ai những tìm kiếm Ngài hãy mau vui sướng. Kiếm Chúa luôn, trông nhờ quyền uy tay Chúa và chẳng ngưng tìm diện kiến nhan Ngài.

3. Hỡi nô bộc Chúa, dòng dõi Áp-ram, con cháu Ngài tuyển chọn thuộc nhà Gia-cóp. Đức Chúa ta muôn đời Ngài là Thiên Chúa, Ngài quyết chi, địa cầu phải tuân hành.

4. Những điều thề hứa Ngài vẫn nhớ luôn. Giao ước Ngài đã lập ngàn đời kiên vững. Chính Chúa thương đoan thề cùng I-sa-ác, hiệp ước xưa Ngài lập với A-a-ron.