THÁNH VỊNH 116
Lm. Kim Long


1. Vạn quốc hỡi mừng chúc Chúa đi, ngàn dân ơi hãy tán dương Ngài.

2. Vì tình Chúa mạnh mẽ thiết tha, lòng trung tín bền vững muôn đời.

Đáp1. Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian.

Đáp2. Al-le-lu-ia, Al-le-lu-ia.