THÁNH VỊNH 117 (2)
Lm. Kim Long


1. Chúc tụng Chúa vì Ngài nhân từ, ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Is-ra-el hãy nói lên rằng: Ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.

2. Cánh tay Chúa vận dụng uy lực, kìa là cánh hữu Ngài vùng cao. Thoát vong thân và sống loan truyền, sự nghiệp Chúa trót cả đời tôi.

3. Đó viên đá thợ nề đã loại, lại thành đá góc tường rồi đây. Đó chính công trình Chúa đã làm, kỳ diệu trước mắt mọi phàm nhân.

Đáp 1. Đây là ngày Chúa đã làm ra, nào ta hãy hỉ hoan vui mừng.
Đáp 2. Ha-le-lu-ia, Ha-le-lu-ia, Ha-le-lu-ia.