THÁNH VỊNH 114
Lm. Kim Long


1. Lòng tôi yêu mến Chúa vì Chúa đã nghe tôi khẩn cầu. Vào ngày tôi kêu cứu Ngài đã ân cần lắng nghe.

Đáp. Trong cõi đất dành cho kẻ sống, tôi sẽ bước đi trước mặt Ngài

2. Bủa vây tôi tứ phía, mạng lưới âm ty giây tử thần. Cầu Ngài khi nguy khốn: Lạy Chúa xin giải thoát con.3. Ngài công minh ái tuất, thật Chúa chúng ta thương hết tình. Phù hộ ai chân chất, Ngài cứu tôi hèn yếu đây.

4. Ngài cho tôi thoát chết, gìn giữ mắt tôi không đẫm lệ. Ngài nhìn tôi đưa bước, ở đất những kẻ sống liên.