THÁNH VỊNH 92
Lm. Kim Long


1. Chúa là Đức Vua hiển trị, Ngài khoác uy phong như cẩm bào, lấy dũng lực làm cân đai.

Đáp. Chúa hiển trị, Ngài mặc uy phong như cẩm bào.

2. Giữ hoàn vũ không chuyển rời, vạn kiếp cung ngai luôn vững bền, Chúa vẫn hiện diện muôn năm.

3. Huấn lệnh Chúa luôn vững bền, rực rỡ cung lâu bao thánh thiện, suốt chuỗi ngày dài miên man