HỠI SỨ THẦN
Lời: Ý thơ Hàn Mạc Tử
Nhạc: Nguyễn Đức Mậu & Phanxicô

ĐK: Hỡi sứ thần Ga - bri - el của Thiên Chúa. Khi người đến truyền tin cho Đức Ma - ri - a. Người có nghe xôn xao ngàn tinh tú. Người có nghe tiếng "vâng" tuyệt vời?

1. Người có nghe thơ mầu nhiệm ra đời. Người có nghe náo động muôn trời. Để ca ngợi bằng hoa hương sáng láng. Bằng tràng hạt, bằng sao Mai chiếu rạng?

2. Từ phút ấy Ngôi Hai xuống làm người. Ơn tuyệt vời, ơn tuyệt vời đổ xuống cho đời. Suối hồng ân qua đôi tay Mẹ tràn xuống thế. Tình ngọt ngào theo con đi suốt đời hiến dâng.

3. Tấu lạy Mẹ dư đầy hồng ân Thiên Chúa. Cho tình con nguyên vẹn tựa khối trăng rằm. Và như khối băng tâm tựa hoa trắng vô ngần là hồn con Mẹ giữ gìn cho trắng trong.

4. Lạy Mẹ Đồng Trinh trắng trong tinh tuyền Mẹ giầu nhân đức, giầu tâm hiền từ. Cho con dâng lên lời cảm tạ Mẹ phò nguy.