ĐÂY TẤM BÁNH
Lm. Kim Long

1 Đây tấm bánh tinh tuyền là hương hoa ruộng lúa hiệp cùng lao công người thế. Nguyện xin Chúa thương tình vui nhận và cho trở thành, thành bánh thiêng liêng nuôi chúng con.

Đk: Chúc tụng Chúa Tể càn khôn, chúc tụng đến muôn muôn đời.

2. Xin kính tiến ly rượu bởi cây nho toàn khiết hiệp cùng lao công người thế. Nguyện xin Chúa thương tình vui nhận và cho trở thành, của uống thiêng liêng cho chúng con.