HIỆP LÒNG DÂNG LÊN
Lm. Kim Long

ĐK: Hiệp lòng đoàn con dâng lên, của lễ rất tinh tuyền. Xin Chúa thương nhận cho, này cả tâm trí xác hồn.

1. Chúng con thuộc về Chúa. Trong một Nhiệm Thể chung. Chúng con yêu nhau tận tình, trong một tình yêu Chúa

2. Chúng con thuộc về Chúa, như nghành hiệp cùng cây. Khắp nơi hân hoan tìm về, tin nhận một Thiên Chúa.

3. Chúng con thuộc về Chúa, trong cùng một niềm tin. Bốn phương anh em một nhà, con cùng một Thiên Chúa.