KÍNH MỪNG THÁNH ANTÔN
CNL. Thánh Antôn Pađôva 13/06 (x. Mc 16,12)
Lm. Xuân Thảo


Kính mừng Thánh Antôn là người giảng thuyết lừng danh, là vị Tiến sĩ Tin Mừng và là Đấng cầu bầu linh nghiệm. Xin phù giúp chúng con thuấm nhuần Tin Mừng của Chúa, giữa những nghịch cảnh trần gian biết một lòng cậy trông vững vàng. Như xưa các Tông đồ, lúc đi rao giảng Tin Mừng. Chúa đã cùng hành động bằng những dấu lạ điềm thiêng. Theo chân các Tông đồ, Thánh Antôn rao giảng Lời Chúa. Chúa cũng chứng thực lời Người, bằng những dấu lạ điềm thiêng.