CON PHẢI LÀM GÌ?
Lm. Paul Xuân Đường

1. Con phải làm gì ôi lạy Chúa? Khi tim con mây mù giăng lối. Con phải làm gì ôi lạy Chúa? Khi hồn này còn lắm lo toan. Con phải làm gì, con phải làm gì, con phải làm gì, thì lạy Chúa xin Ngài phán đi.

ĐK. Hãy chỗi dậy mà đi rồi con sẽ trở thành muối men, gieo Tin Mừng bình an vạn con tim dâng về Thiên Chúa. Hãy chỗi dậy mà đi rồi con sẽ trở thành chứng nhân đến với người anh em, truyền tin vui: Chúa yêu gian trần.

2. Con phải làm gì ôi lạy Chúa? Khi nhân gian phủ đầy tăm tối. Con phải làm gì ôi lạy Chúa? Khi cuộc đời còn lắm oan khiên. Con phải làm gì, con phải làm gì, con phải làm gì, thì lạy Chúa xin Ngài phán đi.

3. Con phải làm gì ôi lạy Chúa? Khi anh em chưa tìm lẽ sống. Con phải làm gì ôi lạy Chúa? Khi bạn bè lạc mất đức tin. Con phải làm gì, con phải làm gì, con phải làm gì, thì lạy Chúa xin Ngài phán đi.

4. Con phải làm gì ôi lạy Chúa? Bao em thơ không nhà không cửa. Con phải làm gì ôi lạy Chúa? Bao gia đình còn mãi chia ly. Con phải làm gì, con phải làm gì, con phải làm gì, thì lạy Chúa xin Ngài phán đi.

5. Con phải làm gì ôi lạy Chúa? Khi quê hương Tin Mừng chưa lớn. Con phải làm gì ôi lạy Chúa? Khi bao người còn thiếu niềm tin. Con phải làm gì, con phải làm gì, con phải làm gì, thì lạy Chúa xin Ngài phán đi.