TẤM BÁNH ĐỜI CON

1. Chúa muốn đời con làm tấm bánh bẻ ra cho muôn người. Chúa muốn đời con làm tấm bánh bẻ ra cho cuộc đời. Tấm bánh đời con nhỏ bé Chúa ơi, có khi chỉ là một chút nhỏ nhoi. Nhưng Chúa vẫn cần con làm tấm bánh bẻ ra cho muôn người, và Chúa vẫn cần con làm tấm bánh bẻ ra cho cuộc đời. Chúa cần sự cộng tác của con, Chúa chỉ cần sự cộng tác của con.

ĐK. Vì từ năm chiếc bánh và hai con cá nhỏ, Chúa đã cho năm ngàn người ăn no, Chúa đã cho dân được dư đầy, thì này đây tấm bánh đời con xin Chúa hãy bẻ ra, thì này đây tấm bánh đời con xin Chúa hãy bẻ ra

2. Chúa muốn dùng con làm tiếng nói ủi an ai u sầu. Chúa vẫn cần con bàn tay ấm đỡ nâng ai tuyệt vọng. Chúa biết đời con hèn yếu Chúa ơi, bước chân giữa đời chập chững mà thôi. Nhưng Chúa vẫn cần con làm muối ướp trần gian đang ra nhạt, và Chúa vẫn cần con làm ánh sáng rạng soi cho cuộc đời, Chúa cần sự cộng tác của con, Chúa chỉ cần sự cộng tác của con.