CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN B (Tv. 144)
Lm. Thái NguyênĐK.
Lạy Chúa! Khi Ngài rộng mở tay ban, là bao sinh vật thoả thuê muôn vàn.

1.
Chúa nhân ái và từ bi, chậm bất bình và giàu ơn phúc. Chúa từ tâm với hết mọi loài và từ ái với mọi sinh linh.

2.
Chúng sinh hết tình cậy trông nơi Chúa tràn đầy lòng lân tuất. Chúa rộng tay ban phúc cho đời, mọi loài mãi sẽ được no nê.

3.
Chúa luôn thánh thiện công minh trong hết mọi đường nẻo Chúa. Chúa gần ai kêu khấn Danh Ngài, và thành tín chẳng hề phôi phai.