ÔI VUI SƯỚNG
Kim LongĐK. Ôi vui sướng biết bao khi nghe người ta nhủ rằng: Mau ta hãy tiến vào nhà Chúa, tiến vào nhà Chúa ta.

1. Ôi vui sướng lảm sao khi nghe người ta nói rằng: Nào ta đi về nhà Chúa. Đã đến nơi rồi đây. Trong tiền đường nhà Chúa Gia Liêm nào chúng ta dừng chân.

2. Gia Liêm đã được xây như đô thành luôn vững bền. Kìa bao chi họ của Chúa, mừng rỡ trở về đây. Tâm hiệp phụng thờ Chúa, theo như luật Chúa ban truyền xưa.

3. Ta cung chúc bình an trên cung điện trên lũy thành. Vì anh em vì bằng hữu. Tình mến thương tràn lan. Ta thành thực nguyện chúc Gia Liêm được sồng trong bình an.