NGÀI LÀ DŨNG LỰC (Tv 17)
Lm. Phương AnhĐK. Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Ngài.

1. Ngài là sơn động chỗ con nương mình. Ngài là quyền uy sức hộ phù con. Ngài là tảng đá, chiến lũy cứu tinh Ngài là dũng lực chở che con luôn.

2. Tung hô Chúa Trời chúc khen danh Ngài vì Ngài là Cha Đấng cứu độ con. Ngài là Hoàng Đế đã thắng thế gian người Ngài đã chọn Ngài luôn yêu thương.