ĐỨC KITÔ ĐÃ PHỤC SINH
Hải Ánh


Đức Ki-Tô Đấng đã phục sinh. Đức Ki-Tô chiến thắng hiển vinh! Ngài quyền năng muôn đời cao sáng. Cùng tung hô: Al-le-lui-a!

1. Đức Ki-Tô rất thật đã sống lại. Đức Ki-Tô thật đã ra khỏi mồ. Hỡi muôn dân hãy mừng vui hát ca. Hát rằng: Al-le-lui-a!

2. Đức Ki-Tô đã mở cho chúng ta nước thiên cung là chốn rất vui hòa. Hỡi muôn dân hãy mững hát ca. Hát lên rằng: Al-le-lui-a!