ĐÁ GÓC TƯỜNG (Tv. 117)
Cao Thanh HoàngĐK. Tảng đá thợ xây đã loại bỏ ra rầy đã trở nên tảng đá góc tường.

1. Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân ái muôn muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương. Ẩn thân bên Ngài hơn tin người trần gian. Cậy thế vua quan đâu bằng nương náu bên Ngài.

2. Xin tạ ơn Chúa đã đáp lời con. Chúa đã đủ tình cứu độ đời con. Tảng đá loại ra đã nên tảng đá góc tường, là công trình Ngài diệu kỳ trước mắt chúng ta.

3. Khấn nguyện xin Chúa đổ muôn hồng ân cho hết mọi người tiến vào nhân Danh Ngài. Từ chốn thánh cung xin chúc lành anh em, lạy Chúa con xin dâng Ngài muôn tiếng tôn vinh.