MỪNG CHIẾN THẮNG
Lm. Kim LongĐK. Hòa ca lên chung lời hòa ca mừng chiến thắng, mừng chiến thắng Đức Ki-tô khải hoàn. Đánh bại thần chết đập tan gông cùm. Hòa ca lên chung lời hòa ca lên. Mừng chiến thắng, mừng chiến thắng Đức Ki-tô khải hoàn. Chính khi bị treo trên thập tự và khai lối lên Quê Trời. Hòa ca lên, chung lời hòa ca. Mừng chiến thắng, mừng chiến thắng đất trời ngợp trong vui sướng.

1. Nếu hạt lúa mì gieo trong lòng đất không hư thối đi mãi mãi trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó thối thân sẽ làm trỗi sinh muôn nghìn bông hạt.

2. Khi Ta bị treo trên Cây Thập Giá. Ta sẽ kéo mọi người lên với Ta. Để muôn người dự phần sự chết của Ta mà được sống lại.