DÂNG CHÚA HIẾN LỄ ĐỜI CON
Hải Ánh

ĐK. Xin dâng Chúa hiến lễ (í a) đời con. Đây thân xác với cả (í a) linh hồn. Niềm buồn vui, với tiếng ca hát dâng lên. Tựa trầm hương với khói (i) trắng bay lên.

1. Bánh thơm với ly rượu nồng. Bàn tay vun trồng, gieo giống. Nắng mưa góp vui dệt công. Nắng mưa góp vui dệt công.

2. Bánh thơm. Lễ nên giao hòa. Và đây ly rượu ân xá. Tháng măm sống ân tình Cha. Tháng năm sống ân tình Cha.

3. Nén hương. Lễ dâng ban chiều. Chiều xưa trên thập tự giá. Chết đi. Chết cho tình yêu. Chết đi. Chết cho tình yêu.