ĐỪNG CỨNG LÒNG – Mi Giáng
(Tv 94: 1-2, 6-7, 8-9)
(Đáp Ca CN III mùa Chay – Năm A)


ĐK. Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: Các ngươi đừng cứng lòng.

1. Nào hãy đến đây ta reo hò mừng Thiên Chúa, tung hô danh Người là núi đá độ trì ta. Vào trước thánh nhan dâng lên lời cảm tạ, hợp lời tung hô theo điệu hát cung đàn.

2. Nào hãy đến đây ta cúi mình cùng phục bái, trước Chúa muôn loài là Đấng đã tạo dựng ta. Bởi chính chúng ta do tay Người lãnh đạo, và là con chiên tay Người đã dắt dìu.

3. Này hỡi các ngươi chớ cứng lòng như thuở trước, nơi Mơ-ri-va hay ở chốn Ma-xa kia. Và dám thách Ta, dẫu đã nhìn việc Ta làm, tổ phụ ngươi xưa đã từng trót phạm thượng.

4. Này hỡi các ngươi khi đã được nghe tiếng Chúa, chớ mãi cứng lòng mà hãy cúi mình phục suy. Trời bát ngát xanh, mây cao vời chín tầng, biển cả mênh mông do quyền phép Chúa Trời.