CHỈ VÌ MÊ GAME ONLINE
Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp1/ Chỉ vì mê game online mà chẳng có thì giờ học bài. Chỉ vì mê game online nên em cứ tụt hạng dài dài. Bạn bè thầy cô chê bai ai cũng bảo là em quá sai, mọi người đều khuyên em nên mau giã từ chơi game online

2/ Chỉ vì mê game online mà nói dối bố mẹ hoài hoài. Chỉ vì mê game online nên ăn cắp tiền bạc dài dài. Chẳng còn sợ ai nghe ai giáo lý và thánh lễ bái bai, họa này chẳng dung tha ai lo hối cải bỏ game online