THÁNH VỊNH 46
Lm. Kim Long

Sử dụng:
- T7. 2TN năm lẻ: câu 1,3,4 + Đ.1
- Kiệu Lá: câu 1,2,3,4,5 + Đ.3
- T6. 6PS: câu 1,2,3 + Đ.2
- T7. 6PS: câu 1,4,5 + Đ.2
- Chúa Thăng Thiên: 1,3,4 + Đ.1


1. Vỗ tay đi nào muôn dân hỡi, tán tụng Thiên Chúa, mau hò reo. Vì Chúa, Đấng tối cao khả uý, là đại vương thống trị địa cầu.

2. Chúa ra lệnh truyền muôn dân nước, đến cùng suy bái qui phục ta. Ngài đã chiếm giúp cơ nghiệp đó, nở mặt Gia-cóp kẻ yêu vì.

3. Chúa đi lên, ngàn câu hoan chúc, Chúa ngự lên giữa điệu kèn vang, đàn hát hãy tấu vang mừng Chúa, và hoà ca kính Vua ta thờ.

4. Đức Vua cai trị cả thế giới, tiến Ngài muôn khúc ca tuyệt luân, này Chúa vẫn thống trị vạn quốc, hằng ngự trên thánh ngai của Ngài.

5. Tiến lên, vương hầu muôn dân nước, với thần dân Chúa Abraham, thủ lãnh khắp thế gian thuộc Chúa, Ngài thực cao sáng muôn muôn trùng.

Đáp 1. Chúa tiến lên giữa tiếng reo mừng, Chúa tiến lên trong tiếng kèn vang.

Đáp 2. Thiên Chúa là Vua thống trị cả thế trần.

Đáp 3. Các trẻ em Do Thái trải áo trên đường và chúc tụng rằng: "Hoan hô Con vua Đavid, chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa."