AI YÊU MẾN THẦY

Lm. Mi TrầmĐK. Ai yêu là yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy, lời Thầy đem lại sự sống đời đời.

1. Nếu người bất lương theo đường công chính thì sẽ được sống. Nếu người công chính làm điều gian phi thì chết muôn đời.

2. Sống đoàn kết đi nêu tình bác ái Đạo Chúa bừng sáng. Hãy làm vì Chúa đừng vì hư danh được thưởng Thiên Đàng.