CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN C (Tv. 70)
Lm. Thái Nguyên

1. Lạy Chúa! Con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con hổ ngươi. Vì đức công minh Ngài, Ngài ơi xin cứu nguy con. Xin Ngài thương đoái.

ĐK. Miệng con sẽ loan truyền việc Chúa công minh, suốt ngày kể ra ơn Ngài cứu độ, đã thương cứu thoát cuộc đời.

2. Lạy Chúa! Xin hãy trở nên thạch động, để cho đời con nương náu. Vì Chúa là Đá Tảng, chở che con khỏi hiểm nguy, cứu độ đời con.

3. Vì Chúa chính là Đấng con chờ mong, hy vọng đời con nơi Chúa. Từ thuở trong nôi mẹ, đời con đã thuộc về Ngài, chính Ngài chở che.