XIN GIỮ GÌN CON
Lm. Thành Tâm


ĐK. Xin giữ gìn con lạy Chúa con ơi! Tha Thiết cậy trông mãi mãi nơi Ngài. Hạnh phúc đời con là tin thờ Chúa tháng năm miệt mài chẳng bao giờ ngơi.

1. Lạy Chúa! Chúa nguồn an vui phần phúc sản nghiệp ban cho. Đời con Chúa giữ trong tay được Ngài ngay bên đâu nao núng chi?

2. Vì thế xác hồn hân hoan bình an hát mừng tri ân. Ngài thương chẳng bỏ rơi con đọa đầy rên than trong nơi tối tăm.

3. Lạy Chúa! Chỉ đường cho con tìm thấy phúc lộc trường sinh. Này đây cõi sống ước mong: là được mai sau cung chiêm thánh nhan.