CON NHẬN KHĂN LÚP
Lm. Kim Long

ĐK. (Con nhận khăn lúp này) Con nhận khăn lúp này, trọn một đời con hứa hoàn toàn vâng phục Đức Kitô và hiến thân phục vụ Giáo Hội.

1. Xin Chúa dạy cho con thuỷ chung ân tình, khổ đau không hề lui bước, một lòng trung tín lời đoan nguyền.

2. Xin Chúa tạo cho con quả tim trong sạch, để con trung thành yêu Chúa và thực thi ý Ngài vuông tròn.

3. Xin Chúa đội cho con mũ gai của Ngài, để con chịu khổ như Chúa và đừng mơ ước gì danh vọng.

PDF