HẠNH PHÚC
Lm. Xuân ThảoĐK. Hạnh phúc (ư) thay, cho những ai biết nghe lời Người, sống đời an hoà, giữ trọn niềm tin trên bước đường xa. Hạnh phúc (ư) thay, cho những ai sống theo lời Người, sống đời thứ tha, giữ trọn tình thương yêu mến nhau hoài.

1. Hỡi những người nghèo khó thanh bần, người sẽ được gọi là con Thượng Đế. Hỡi những người khiêm tốn nhân hiền, người đáng được vào ở trong Nước Trời.

2. Hỡi những người than khóc tang sầu, người sẽ được gọi là con Thượng Đế. Hỡi những người khao khát trọn lành, người đáng được vào ở trong Nuớc Trời.

3. Hỡi những người thương xót thứ tha, người sẽ được gọi là con Thượng Đế. Hỡi những người ngay chính tinh tuyền, người đáng được vào ở trong Nuớc Trời.

4. Hỡi những người gieo rắc an hòa, người sẽ được gọi là con Thượng Đế. Hỡi những người nhận lấy bách hại, người đáng được vào ở trong Nuớc Trời.