ANH HÙNG VIỆT NAM
Hạ Đăng


ĐK. Bao anh hùng Việt Nam mang danh Đức Ki-tô, đi ra ngoài pháp trường đổ máu cho đức tin, không sá gì gươm đao đòn roi hay gông xiềng, chỉ mong ngày tái sinh vinh quang chốn thiên đình

1. Thế giới sẽ ngàn năm lưu danh, những tấm lòng hùng anh hiên ngang, nhận thập giá đi trong trần gian, làm nhân chứng cho danh toàn năng.

2. Vết máu hồng đổ trên quê hương, giữa đất mẹ lừng hương muôn phương, đã thôi thúc giáo dân Việt Nam cùng một chí theo gương hùng anh.