TÔN VINH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
Lm. Thái Nguyên


Đk: Tôn vinh Chúa Cha đầy lòng thương xót lan tràn khắp chúng nhân. Tôn vinh Thánh Thần nguồn hồng ân thánh hóa. Tôn vinh Chúa Con tình yêu thương vô ngần đã cứu vớt nhân trần. Trọn cuộc đời con xin tín thác vào Ngài.

1. Lạy Chúa con xin hiến dâng đời mình, hiến dâng gia đình cho lòng thương xót Chúa. Trong vòng tay Chúa con xin hiến dâng quá khứ hiện tại và tương lai cuộc đời. Xin thánh hóa chúng con nên tông đồ của Chúa loan Tin Mừng Thương xót cho mọi người khắp nơi.

2. Lạy Chúa con xin hiến dâng cho Ngài biết bao con người đang lầm than khốn khó, bao người nghèo đói bơ vơ khổ đau, những kẻ tật nguyền và cô đơn buồn sầu. Xin Chúa giúp đỡ nâng cho họ được nương nấu trong tim Ngài yêu dấu qua cuộc đời bể dâu.

3. Lạy Chúa con xin hiến dâng cho Ngài biết bao con người đang lầm lạc xa Chúa, bao người vô tâm đang trong tối tăm, đánh mất đời mình và gây bao tội tình. Xin Chúa dẫn đưa họ mau quay về bên Chúa trong an bình tươi sáng do lòng Chúa xót thương.