HỒNG ÂN BAO LA
Minh Tâm

ĐK. (Muôn muôn ngàn hồng ân) Muôn muôn ngàn hồng ân, hồng ân bao la, bao la tuyệt vời. (Con sẽ dâng gì lạy Chúa) Con sẽ dâng gì cho cân xứng Chúa ơi cho cân xứng hồng ân.

(Xin dâng Ngài đời con) Xin dâng Ngài đời con, là nụ hoa tươi, thơm hương nước trời. (Con sẽ trở thành bài ca) Con sẽ dâng Ngài một bài ca muôn đời một bài ca muôn đời.

1. Ngày nào thuở ấy yêu thương Ngài đã gọi con hiến thân nên lời ngợi ca. Một lời thề hứa xin vâng này con xin đến để thi hành ý của Cha.

2. Từng ngày từng bước hôm nay và trọn cuộc sống tương lai vững niềm tin yêu. Ngài là hạnh phúc vô biên này con xin đến hiến dâng làm lễ toàn thiêu.