XIN DÂNG CHÚA
Nguyên Kha


ĐK. Xin dâng Chúa hiến lễ này, để tưởng niệm Chúa chịu chết, để tưởng niệm Chúa sống lại, lên trời hiển vinh.

1. Lạy Cha Chí Thánh, hãy nhận lễ vật chúng con chân thành dâng, cúi xin cho của lễ này cứu con khỏi trầm luân.

2. Chiều xưa trên Thánh Giá, Chúa dâng chính mình cứu thế nhân lầm than. Chúng con van nài Chúa Trời thứ tha hết tội khiên.

3. Đoàn con dâng Chúa hết mọi linh hồn đã xa lìa trần gian. Chúng con van nài Chúa Trời, cho họ được hiển vinh.