CON DÂNG LINH HỒN
(Khuyết danh)


Con dâng linh hồn con trong tay Chúa, Chúa gìn giữ con yên hàn trong đêm nay. Chúa đã cứu con Chúa ơi, cứu con như lời Chúa hứa. Chúa gìn giữ con yên hàn trong đêm nay. Vinh danh Chúa Cha, vinh danh Chúa Con, vinh danh Chúa Thánh Thần muôn kiếp. Chúa gìn giữ con yên hàn trong đêm nay.