HÃY TRỞ VỀ
Nguyên Kha


1. Hãy trở về! Hãy trở về! Hãy xé lòng đừng xé áo. Hãy trở về! Hãy trở về! Về cùng Cha đang ngóng chờ.

ĐK. Tôi sẽ trở về, về cùng Cha tôi. Tôi sẽ trở về, về cùng Cha tôi. Tôi sẽ trở về, khóc lóc than van, hối tiếc lỗi lầm sám hối ăn năn.

2. Hãy trở về! Hãy trở về! Chúa nhẫn nại đầy nhân ái. Hãy trở về! Hãy trở về! Giàu tình thương tha lỗi lầm.