DÂNG LỄ 1
Lm. Phạm Liên Hùng & Trọng Văn


ÐK: Dâng lên Chúa rượu bánh thơm sẽ trở thành mình máu Chúa. Dâng lên Chúa hồn xác con để trở thành của lễ hy sinh.

1. Như giọt nước hòa tan trong chén thánh, xin cho con được kết hiệp với Người.

2. Như làn khói tỏa bay nơi cung thánh, xin dâng lên lời thiết tha nguyện cầu.

3. Như của lễ chiều xưa trên thánh giá, xin dâng lên rượu bánh thơm vẹn toàn.

4. Như ngàn tiếng đàn tơ vang réo rắt, xin dâng lên lòng mến yêu chân thành.