XIN ĐỔ SƯƠNG MAI
Lm. Kim Long


ĐK. Trời cao hãy đổ sương xuống. Trời cao hãy đổ sương xuống. Ngàn mây ơi mau mưa Đấng Công Bình cứu thế nhân. Trời cao hãy đổ sương xuống. Trời cao hãy đổ sương xuống. Ngàn mây ơi mau mưa Đấng Công Bình cứu nhân trần.

1. Ôi lạy Chúa từ nhân, xin đừng đếm kể tội con. Si - on vắng lạnh, giờ đây thành thánh điêu tàn. Chúa ơi! Chúng con thành tâm hối lỗi. Chúa ơi, xin xóa tội đoàn con. Chúa ơi, xin xóa tội đoàn con.

2. Bao ngày tháng đoàn con theo đòi dân ngoại lầm than. Tang thương ngã gục tựa muôn ngàn lá cây vàng. Chúa ơi, chúng con từ lầu xa Chúa. Chúa ơi, con hối hận từ đây. Chúa ơi, con hối hận từ đây.

3. Trông cậy Chúa dủ thuơng sai Vị cứu độ trần gian. Oan dương tiến lại từ nơi rừng vắng xa ngàn. Chúa ơi, chúng con ngày đêm mong Chúa. Chúa ơi, xin phá gông tội khiên. Chúa ơi, xin phá gông tội khiên.

4. Thôi này hỡi thần dân, sao còn u sầu hận than? Mai đây sẽ được hưởng ơn giải thoát thanh bình. Chúa ơi, Chúa là nguồn ơn cứu rỗi. Chúa ơi, bên Chúa con nghỉ yên. Chúa ơi, bên Chúa con nghỉ yên.