NHÀ THIÊN CHÚA
Nguyên Kha


Này đây Nhà Thiên Chúa Đấng ngự lên giữa con dân Người, này đây Nhà Thiên Chúa rất uy hùng và kiên vững. Này đây Nhà Thiên Chúa Đấng muôn đời luôn luôn tín trung. Chúa ta rất oai hùng là niềm vui khắp trên dương trần

1/ Đây là chốn cao quang, nơi Thiên Chúa hùng anh ngự lên giữa muôn huy hoàng, đây là nhà vinh sáng, nơi muôn dân tôn thờ ngợi khen Chúa ta uy hùng

2/ Mau vào chốn quang vinh. Nơi cung thánh huyền linh là nơi tháng năm an bình. Chung một lòng tôn kính, dâng muôn câu chúc tụng ngợi khen Chúa cả thiên đình