NẾU NHƯ CON NHỚ
Lm. Trọng Khẩn


1/ Sao con cứ mãi là con người cũ, tuy con đã biết được ơn cứu độ, sao con cứ mãi còn tiếc ngẩn ngơ những cơn cám dỗ đảo điên hồn thơ. Vì con không biết không biết con đường trước đây là xấu, nên cứ cắm đầu bước trong lầm lỗi không màng tương lai. Vì con không nhớ xác thân của con quá ư mỏng giòn, nếu như con nhớ thì con đã chẳng bao giờ sa ngã. Vì con không biết không biết ma quỷ lắm mưu nhiều kế, khi muốn quay về sức con tàn héo cõi lòng u mê. Vì con không biết lúc con lầm lỗi Chúa thêm đau buồn, nếu như con nhớ thì con đã chẳng bao giờ ngã sa.

2/ Sao con cứ mãi tìm kiếm lạc thú, tuy con đã thấy thân xác tàn tạ, con tim héo hắt vì thiếu tình Cha nhưng con giấu diếm những tháng ngày qua. Vì con không biết không biết con đường trước đây là xấu, nên cứ cắm đầu bước trong lầm lỗi không màng tương lai. Vì con không nhớ xác thân của con quá ư mỏng giòn, nếu như con nhớ thì con đã chẳng bao giờ sa ngã. Vì con không biết không biết ma quỷ lắm mưu nhiều kế, khi muốn quay về sức con tàn héo cõi lòng u mê. Vì con không biết lúc con lầm lỗi Chúa thêm đau buồn, nếu như con nhớ thì con đã chẳng bao giờ ngã sa.


.