TÌNH KHÚC TRI ÂN 8
Lm. Tri Văn Vinh


Hò ơ i ơi hò ơi! Con dâng (mà) dâng lên Chúa hiến lễ tạ ơn (hừ) Hò ơi i vì hôm nay đã trọn ước nguyện lòng vui miên man. Hò ơi i vì hôm nay đã trọn ước nguyện lòng vui miên man

ĐK. Cùng hiệp dâng con dâng lên Chúa hiến lễ tạ ơn vì hôm nay đã trọn ước nguyện lòng vui miên man

1/ Chúa ơi! Tình thương chứa chan bao tháng ngày tràn lan ơn lành. Bao nhiêu năm qua con đón nhận. Giờ đây con biết nói làm sao! Xin cho con được luôn vững bền trong tin yêu được luôn nhớ rằng mọi tháng ngày là ơn Chúa ban. Xin cho con đừng quên tháng ngày trong yên vui là yêu mến Ngài để đáp đền tình thương chứa chan

3/ Chúa ơi! Đoàn chiên Chúa đây con dắt dìu ngày đêm giữa đời. Bao năm qua con chấp nhận. Giờ đây con biết nói làm sao! Xin cho con được luôn hiến mình, luôn hăng say và luôn trung thành để dắt dìu đoàn chiên Chúa trao. Xin cho con đừng quên khấn cầu xin ơn trên phù giúp giữ gìn để vững vàng một đời chủ chăn

5/ Hôm nay cùng Đức Nữ Trinh xin dâng Ngài trọn cả xác hồn. Theo gương xưa xin thưa «Chấp nhận» Hầu thực thi thánh ý của Cha! Xin cho con được luôn vững bền luôn xin vâng và luôn luôn nhớ rằng hồng ân này thực quá lớn lao. Xin cho con đừng quên khấn cầu xin ơn trên phù giúp giữ gìn để vững vàng một đời chứng nhân

2/ Dâng kính Ngài con người nhỏ bé để tình yêu Chúa dẫn con đi. Trọn đời con, con xin theo bước Ngài đã đi đem an vui đến người lầm than với khổ sầu. Tim con đây xin luôn mở rộng để đón nhận lời than giữa đời. Rồi một mai con đi theo bước Ngài đã đi, đi băng qua lối nghèo thành phố, khắp nẻo đường. Tay con đây xin luôn mở rộng để phát ơn lành cho nhân thế

4/ Dâng kính Ngài tấm lòng nhỏ bé để tình yêu kiên vững không phai. Trọn đời con, con xin theo bước Ngài đã đi loan tin vui đến người nghèo khó chẳng ai màng. Tay con đây xin Ngài nắm chặt để khỏi sợ đường xa hiểm nguy. Rồi một mai con đi theo bước Ngài đã đi. Can-vê kia khói mờ mờ xa chẳng lo gì. Tay con đây xin đưa lý hình để đóng chặt vào cây thập giá