HÃY ĐI RAO GIÀNG
Ngọc Linh

ĐK. Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian

1/ Toàn thể chư dân hãy ngợi khen Chúa, hết thảy chư dân hãy chúc tụng Ngài

2/ Vì tình thương Chúa dành cho chúng tôi thực là mãnh liệt, lòng trung thành của Chúa tồn tại muôn muôn đời