NÀY CON XIN ĐẾN
Lm. Mi Trầm


ĐK. Này con xin đến Chúa ơi, Chúa ơi! Này con xin đến, con xin đến Chúa ơi! Con xin đến dâng Chúa trót cả cuộc đời, dâng Chúa trót cả tâm hồn, Chúa ơi này con đây. Chúa ơi này con đây.

1. Chúa không ưa lễ vật hi sinh, lễ vật tinh tuyền. Chúa chỉ ưa chính bản thân con, Chúa ơi này con đây. Chúa ơi này con đây.

2. Chúa yêu con mối tình bao la cao vời khôn lường. Chúa muốn con hiến trọn thân con, Chúa
ơi này con đây, Chúa ơi này con đây.

3. Thuở xa xưa Chúa đã kêu con đáp trả ân tình. Chúa muốn con tháng ngày tin yêu, Chúa ơi này con đây, Chúa ơi này con đây

4. Giữa đêm thâu tiếng Ngài ngân vang thấu tận cõi lòng. Kíp đến đây sống gần bên Cha, Chúa ơi này con đây, Chúa ơi này con đây