MỪNG SINH NHẬT
Lm. Kim Long1/ Chúa đã thực hiện kỳ công hôm nay mừng Sinh Nhật Mẹ Đồng trinh trao tặng trần gian Con Thiên Chúa hằng sống. Chúa đã thực hiện kỳ công hôm nay mừng Sinh Nhật

2/ Khắp chốn hợp lời ngợi khen hôm nay mừng Sinh Nhật từ vầng tim hy vọng vươn lên khi Con Chúa ngự đến. Khắp chốn hợp lời ngợi khen hôm nay mừng Sinh Nhật

3/ Chúa khứng nhận lời đoàn con hôm nay mừng Sinh Nhật Ngài được sai loan truyền tin vui nơi nơi hãy chào đón. Chúa khứng nhận lời đoàn con hôm nay mừng Sinh Nhật

4/ Hướng tới một ngày đợi trông hôm nay mừng Sinh Nhật ngày được theo chân vị thiên sai lên vương quốc hằng sống Hướng tới một ngày đợi trông hôm nay mừng Sinh Nhật