MỪNG SINH NHẬT MẸ
Lm. Kim LongĐK. Đoàn con mừng vui sinh nhật của Mẹ. Hội Thánh mọi nơi nhất tâm hiệp ý. Trông theo lối bước Mẹ đi chuyên chăm sớm tối thực thi để xứng danh con cái Mẹ, và mừng vui tình thương ơn cứu rỗi nhờ gương Mẹ chỉ soi dẫn lối cho nhân thế khắp mọi nơi cùng tiến lên quê Trời

1/ Nhìn lại đời sống Mẹ để nhận ra bao là nhân đức lần bước cố học theo. Cậy nhờ Mẹ dắt dìu mà đổi mới suy tư ngôn hành hợp ý Chúa truyền ban

2/ Cùng lần hạt sớm chiều từng lời kinh đem vào cuộc sống mà hướng dẫn hành vi. Từng việc Mẹ đã làm là từng mẫu gương soi rạng ngời hãy cố gắng thực thi

3/ Tội tình của thế trần đã làm cho tim Mẹ tan nát vì héo hắt sầu thương. Nguyện đền tạ hết lòng bằng đời sống coi khinh danh vọng lợi thú quyết chẳng vương