XIN CHÚA VUI NHẬN
Lm. Phạm Liên HùngĐK. Thành kính dâng lên tòa Chúa uy linh rượu nho bánh thơm với trọn tâm tình. Tưởng niệm hy tế của Con Chiên Chúa, xin Chúa vui nhận lấy lễ vật chân thành

1/ Này đây xác hồn con với tâm trí của con xin dâng lên tiến Chúa như lễ vật tôn thờ

2/ Nguyện xin Chúa từ nhân nhận của lễ chúng con dâng đây hy sinh Thánh Giá dâng tiến trên bàn thờ

3/ Nguyện xin Chúa từ nhân nhận của lễ chúng con dâng đây con tim thống hối xin Chúa thương tha tội