MỪNG CHÚA PHỤC SINH
Hoàng VũĐK. Hỡi muôn tiếng đàn ca hát nhịp nhàng mừng Con Chúa cao sang, mừng Con Chúa thiên đàng vinh thắng. Thế nhân hát mừng, đâu đó vang lừng. Vì Thiên Chúa Ngôi Hai Người cứu ta khỏi ách tội đời.

PK. Qua bao nhiêu đau thương Chúa chiến thắng cõi chết, ngự về Trời rập ràng muôn tiếng hoan ca. Qua bao nhiêu hy sinh Chúa chiến thắng sáng láng Ngài về Trời ngự tòa với Cha quyền năng. Cho dương gian nơi nơi kính mến Chúa sốt sắng. Đời này được tràn đầy muôn phúc muôn ơn. Xin cho con mai sau thoát áp bức cõi chết được về Trời họp mặt với Vua thiên tòa