REO MỪNG ĐẤNG CỨU CHUỘC
Hồng Trần Phạm Đình ĐàiĐK. Hò reo lên, hỡi các tầng trời! Hỡi vực đất sâu nào tung hô! Vì vinh quang Chúa chiếu rạng ngời. Chúa thật quyền uy

1/ Hỡi nhà Gia-cop hỡi Is-ra-el ngươi là tôi tớ, Ta nắn ra Ngươi, đừng là Ta thất vọng, lỗi tội của ngươi tan như mây khói. Trở lại cùng Ta vì Ta là Đấng cứu chuộc ngươi

2/ Đấng chộc tội ngươi tạo tác đất trời, trong lòng thân mẫu Ta nắn ra ngươi, tạo dựng nên muôn vật. Đấng phù trợ ngươi, ban cho mưa xuống đất cằn cạn khô được thấm nhuần suối nước tràn lan

3/ Ta đổ thần khí trên cháu con ngươi, phúc lành của Ta ban xuống dư đầy. Đồng cỏ tươi sẽ mọc. Ta là khởi nguyên và là cùng hết. Không có thần nào khác vì Ta là Đức Chúa của ngươi