TIẾNG XIN VÂNG CỦA MẸ
Lm. Kim LongĐK. Xin đặt vào tận cõi lòng và trên môi miệng chúng con tiếng “xin vâng” của Mẹ Maria

1/ Tâm tình khiêm nhường và sẵn sàng lắng nghe và vâng phục từng chất chứa trong tiếng “xin vâng” của Mẹ

2/ Qua cuộc khổ nạn và sống lại Chúa Con nhìn lên trời và đã nói hai tiếng “xin vâng” Cha Ngài

3/ Trong vầng tim Ngài cùng sức mạnh giúp cho đoàn con này hằng biết nói hai tiếng “xin vâng” như Ngài