PHÓ THÁC CHO MẸ
Lm. Kim Long1/ Mẹ ơi! Con xin phó thác hồn con cho Mẹ, những ưu điểm của con nhờ Mẹ đã thăng hoa, mọi nhược điểm của con nhờ Mẹ sẽ cải hồi

ĐK. Xin Mẹ cứ dẫn con đi nơi nào Mẹ muốn con không thắc mắc chi vì con đã đặt trọn niềm tin nơi Mẹ

2/ Mẹ ơi! Con xin con xin khấn hứa bền tâm theo Mẹ, những nhơ bẩn tội khiên nhờ Mẹ tránh cho xa, trọn cuộc đời nổi trôi nhờ Mẹ dẫn đưa hoài

3/ Mẹ ơi! Con xin tín thác đời con nơi Mẹ, lúc đau khổ lầm than nguyện Mẹ đỡ nâng lên. Và từng hồi mừng vui nguyện Mẹ giúp thiện toàn