CHẤP NHẬN VỚI ĐỨC TIN
Lm. Kim LongĐK. Đức Maria và thánh Giuse không hiểu rõ điều Chúa Giêsu nói hay làm, nhưng luôn chấp nhận với đức tin và vì yêu thương. Nhìn Người cho toàn sứ mệnh và hiệp thông trong đêm tối đức tin của mình

1/ ta dõi theo các Ngài tín thác và trọn niềm tin hằng an tâm trông cậy vào Chúa nào cần biết ngọn nguồn mọi thánh chỉ của Người

2/ Thiên Chúa đưa mỗi người đến lối đường dị biệt nhau, cần tương giao, đâu cần đồng nhất vì nhờ đó cộng đoàn được phát triển đa dạng

3/ Ta hãy thâm tín rằng: sống giữa ngàn vạn anh em cùng vui chung ân tình của Chúa, mọi cuộc sống Người đều hằng thấu tỏ an bài

4/ Khi chúng ta ngỡ ngàng trước thái độ của người thân, cần yêu thương hơn cần hiểu biết, vì nhờ đó mọi sự đều có thể viên toàn